Seuran voimassaolevat säännöt

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Haukiputaan Pallo ry. Seura on perustettu syyskuun 26. päivänä 1993. Seuran kotipaikka on Haukipudas. Seuran kieli on suomi.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen palloliitto ry:een (Finlands Bollförbud rf), josta jäljempänä käytetään lyhennystä SPL. Lisäksi seura voi kuulua muihin seuran tarkoitusta edistäviin yhdistyksiin ja yhteisöihin.

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia erityisesti jalkapalloilun harrastusta. Tavoitteena on jäsenistön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla kilpailutoimintaa, harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä kuntoliikuntaa ja muuta vastaavaa toimintaa.

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia osakkeita, kiinteistöjä sekä omistaa ja ylläpitää urheilutiloja- ja paikkoja.

Seura voi tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä edistääkseen seuran ja sen jäsenten käytössä olevien harrastetilojen ja -alueiden saatavuutta olla osakkaana osakeyhtiöissä, yhteisöissä ja yhteenliittymissä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahan keräyksiä ja arpajaisia, sekä harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa. Seura voi välittää jäsenilleen ja heidän perheenjäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa hallituksena johtokunta. Johtokunta johtaa seuran toimintaa sekä huolehtii ja vastaa seuran taloudenhoidosta ja omaisuudesta. Johtokuntaan kuuluu seuran vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 2-5 muuta jäsentä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu johtokunnan puheenjohtajan kutsusta taikka, kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalta sitä vaatii.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti;

 1. toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan seuran kokouksen toimintasuunnitelman mukaisesti

 2. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

 3. vahvistaa tehtävänjako johtokunnan sisällä ja nimetä tarpeelliset toimikunnat sekä päättää puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä

 4. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

 5. Vastata SPL:n sekä sen alueorganisaation sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.

 6. vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

 7. pitää kirjallista jäsenluetteloa

 8. hoitaa seuran taloutta

 9. valita tarvittavat toimihenkilöt ja työntekijät sekä tarvittaessa erottaa seuran palkatut työntekijät mikäli seuran etu niin vaatii

 10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä antaa suosituksia mahdollisten muiden yhteisöjen antamien kunnia- ja ansiomerkkien myöntämiseksi

 11. luovuttaa tilinpäätös ja toimintakertomus tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai muun johtokunnan jäsenen kanssa.

Seurassa voi olla jäseninä varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kannattajayhteisöjäseniä kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö toimittamalla johtokunnalle kirjallisen jäsenhakemuksen. Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittavat vuosikokouksen päättämän kulloinkin voimassaolevan seuran jäsenmaksun.

Kannattajayhteisöjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasta edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua.

Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kannattajayhteisöjäsenet hyväksyy seuran johtokunta. Kunniajäsenen valitsee ja hyväksyy johtokunta. Kunniapuheenjohtajan valitsee ja hyväksyy seuran kokous. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää johtokunta.

Jäsenillä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen tai joka toimii seuran vahingoksi tai seuran tarkoituksen vastaisesti.

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran vuosikokous. Seuran vuosikokouksen tai ylimääräisen vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen vuosikokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella ja seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin.

Seuran kokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat on ilmoitettava johtokunnalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Seuran kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainituissa tapauksissa kokous on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden vaatimuksen esittämisestä.

10§

Seuran tilikausi on 1.11-31.10. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

11§

Seuran vuosikokous pidetään joulu-helmikuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa äänten laskijaa,

 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 3. esitellään seuran tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille

 4. päätetään jäsen- ja osallistumismaksun suuruudesta,

 5. valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

 6. valitaan joka toinen vuosi johtokunnan sihteeri,

 7. joka toinen vuosi päätetään johtokunnan jäsenten määrästä ja valitaan muut johtokunnan jäsenet

 8. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja taikka valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

 9. esitellään ja vahvistetaan kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

 10. käsitellään muut kokoukselle esitetyt tai lain mukaan käsiteltävät asiat

12§

Seuran kokousten päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä tai laissa toisin määrätä. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Äänioikeus seuran kokouksissa on kaikilla 15 -vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Kannattajayhteisöjäsenillä on kokouksessa ainoastaan puheoikeus. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänestykset suoritetaan kokouksen päättämällä tavalla tai äänioikeutetun niin vaatiessa suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa. Vaalissa ja suljetuin lipuin tapahtuneessa äänestyksessä, jossa äänet ovat menneet tasan, ratkaistaan asia arvalla.

13§

Muutoksia seuran sääntöihin voidaan tehdä seuran kokouksessa, mikäli kokouskutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja muutoksen sisällöstä mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuissa äänistä kannattaa muutosehdotusta.

14§

Päätös seuran purkamisesta ja toiminnan lopettamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

15§

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous miten seuran mahdolliset varat ja muu omaisuus on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran varat on myös käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.

16§

Asioissa mitä näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyslakia.

17§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seuran säännöt ovat saatavilla myös erillisenä tiedostona.