Joukkueiden säännöt

1. Jäsenyys

Jokaisen joukkueen pelaajan ja toimijan tulee olla seuran jäsen, jotta voi edustaa seuraa. Vanhemmille jäsenyys ei luonnollisestikaan ole pakollista, mutta suotavaa kun osallistuu seuran järjestämiin tilaisuuksiin. Vuosikokouksessa äänivaltaa voivat käyttää vain seuran jäsenet.

2. Joukkuekokous

Joukkueen tulee pitää joukkuekokous kauden alussa. Joukkuekokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 • Budjetti alkavalle kaudelle

 • Kausisuunnitelma, jossa määritellään harjoitusmäärät, osallistumiset turnauksiin ja kilpailuihin.

 • Toimihenkilöt, vähintään seuraavat henkilöt tulee valita:

  • Joukkueenjohtaja, valmentaja, rahastonhoitaja, huoltaja.

 • Toimihenkilöitä voi olla ja on suotavaakin olla useampia, kunhan yhdellä on aina päävastuu. Lisäksi joukkueessa on hyvä olla varustevastaava, talkoovastaava ja muita tarpeen vaatimia toimijoita.

 • Tiedotus (onko erillinen tiedottaja vai jojo?)

 • Joukkueenjohtajan, valmentajan ja rahastonhoitajan vastuualueista on olemassa erilliset ohjeet

 • Kulukorvaukset (Seuran erillisen ohjeen mukaisesti)

 • Turnauksiin osallistuvien korvaukset. Seura suosittelee, että joukkue kustantaa vähintään kolmen toimihenkilön kulut.

 • Kuukausimaksut

 • Talkootyöt ja muu varainhankinta

Kokous tulee pitää yleisen kokouskäytännön mukaisesti ja joukkuekokouksen pöytäkirjasta ja budjetista tulee toimittaa kopio johtokunnalle. Joukkuekokouksesta tulee tiedottaa vähintään viikkoa aikaisemmin niin, että tieto siitä on kaikkien vanhempien saavutettavissa. Pelillisissä ja valmennuksellisissa asioissa valmentajilla on luonnollisesti suurempi päätäntävalta. Kausisuunnitelman ja/tai vuosikellon tekeminen on suotavaa. Mikäli joukkuekokouksen ajankohta viivästyy, tulee siitä ilmoittaa johtokunnalle. Seura on viime kädessä vastuussa joukkueen toiminnasta ja joukkueen tili on oltava seuran tili.

3. Vastuut joukkueissa:

 • Valmentaja vastaa seuran kilpa/harrastetoimintalinjauksen (keltavihreä tie) toteuttamisesta joukkueessa sekä kaikesta urheilullisesta toiminnasta.

 • Valmentaja vastaa toiminnastaan junioripäällikölle/johtokunnan juniorivastaavalle.

 • Jojo vastaa toiminnan organisoinnista yhteistyössä valmentajan ja rahastonhoitajan kanssa.

 • Jojo vastaa toimistaan joukkueenjohtajien yhteyshenkilölle johtokunnassa sekä joukkuekokoukselle eli vanhemmille.

 • Rahastonhoitaja vastaa joukkueen toiminnan edellyttämästä talouden suunnittelusta ja sen toteutumisen seurannasta, laskutuksista ja tilityksistä sekä muusta joukkueen varainhoitoon liittyvistä asioista, yhteistyössä jojo:n ja taustaryhmän eli vanhempien sekä mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Rahastonhoitaja vastaa toiminnastaan joukkueenjohtajalle ja johtokunnan talousvastaavalle.

 • Tilinkäyttöoikeudet tulee olla vähintään kahdella henkilöllä joukkueessa

4. Verotuksellisista syistä yksittäisiä pelaajia ei voida vapauttaa kuukausimaksuista.

5. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvoitettuja osallistumaan seuran info- ja palaveritilaisuuksiin. On tärkeää, että joukkueissa ollaan ajan tasalla seuran asioissa.

6. Päätösvaltaa kohdan 2 asioissa käyttää joukkuekokous, joka tulee saattaa tiedoksi jokaiselle huoltajalle riittävän ajoissa. Tarpeen vaatiessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen joukkuekokous. Joukkuekokousten lisäksi voidaan pitää vanhempainpalavereja, joilla on kuitenkin suunnitteleva ja tiedottava rooli. Seuran johtokunnalla on otto-oikeus joukkueen asioihin.

7. Uuden joukkueen perustamisesta tehdään ilmoitus johtokunnalle, joka myös auttaa joukkueen perustamisessa ja myöntää tilin käyttöoikeudet. Joukkueen lakkauttaminen on saatettava johtokunnan tietoon.

8. Pelaaja pelaa pääsääntöisesti omassa ikäluokassaan. Seuran kelta-vihreän tien mukaisesti edistynyt pelaaja voi käydä kokeilemassa harjoittelua ja pelaamista ylemmässä ikätasossa. Erityisen painavista syistä voi pelaaja siirtyä kokonaan vuotta vanhempaan tai alempaan ikäluokkaan. Tällöin pitää olla molempien joukkueiden valmentajien suostumus.

9. Turvallisuus joukkueiden toiminnassa; Joukkueen harjoituksissa tulee olla vähintään 1 toiminnasta vastaava aikuinen ohjaaja. Seura suosittelee kuitenkin 1 ohjaaja / 6-9 pelaajaa ikäluokasta riippuen. Vanhempien tulee tarvittaessa jäädä valmentajan avuksi, jotta ohjaajien määrä on riittävä.

10. Joukkueella on oltava harjoituksissa ensiaputarvikkeita, mm. kylmäpusseja sekä sidontatarvikkeita. HauPa-hallissa harjoiteltaessa tulee tutustua turvallisuusohjeeseen.

11. Yhteiset peli-, harjoitus- ja turnausmatkat joukkue järjestää siten, että niissä noudatetaan annettuja ohjeita, määräyksiä ja lakeja. Henkilöautoilla matkustettaessa matkustajien turvallisuudesta vastaa ajoneuvon kuljettaja.

12. Mahdollisissa talkootöissä tulee noudattaa soveltuvin osin työturvallisuusmääräyksiä ja niihin tulee nimetä toiminnasta vastaava henkilö. Seuran jäsenillä on tapaturmia varten olemassa talkoovakuutus.

Mahdollisista turvallisuuspuutteista tulee olla yhteydessä johtokuntaan.